مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ
به ازای هر یک از موارد زیر در سند مبلغ 75,000 ریال اضافه می شود:
 • هزینه های دفتری
 • کپی و پلمب
 • هر انتقال در سند مالکیت
 • جهت کپی برابر اصل هر مدرک
هزینه نسخه اضافه:
 • از زمان تحویل مدارک تا 6 ماه بعد: 25% هزینه ترجمه
 • بعد از 6 ماه، ترجمه مجدد باید انجام گیرد و هزینه ترجمه کامل اخذ می شود.
زمان مقرر جهت تحویل مدارک ترجمه شده:
(بدون زمان مورد نیاز برای تاییدات دادگستری و امور خارجه)
 • اسناد عادی و فرمی، حداکثر سه روز
 • اسناد غیر فرمی، هر 3 صفحه حداکثر 10 روز
 • زمان مازاد طبق توافق طرفین افزوده می شود.
توجه:

قیمت ترجمه رسمی

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

احوال شخصیه

شناسنامه 320،000 80،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت ملی 220،000 55،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی تجرد 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
اصل یا رونوشت سند ازدواج 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دفترچه بیمه 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
اصل یا رونوشت سند طلاق 1،260،000 315،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی عدم سوء پیشینه 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت پایان خدمت 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهینامه رانندگی 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی ولادت 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پاسپورت 450،000 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت بازرگانی هوشمند 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برابر اصل مدارک صادره از ایران 369،000 ریال 123،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی فوت 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت معافیت 250،000 62،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برگه مرخصی 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت نظام پزشکی 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت نظام مهندسی 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
تقدیرنامه بزرگ 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت شناسایی 250،000 62،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برگ آزمایش پزشکی کوچک 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
جواز دفن 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برگ آزمایش پزشکی بزرگ 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برابر اصل مدارک صادره از خارج 73،800 ریال 18،450 ریال - - - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

اسناد

وکالت نامه (نیم برگ) 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال سفارش
مبایعنامه با کدرهگیری 720،000 180،000 ریال - - 75،000 ریال سفارش
اجاره نامه با کد رهگیری 720،000 180،000 ریال - - 75،000 ریال سفارش
سند مالکیت دفترچه ای 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال سفارش
اقرار نامه یا تعهدنامه 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
استشهادیه 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ارزیابی املاک 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
استعلام ثبت اسناد 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
سند وسائط نقلیه سبک 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
انواع قرارداد 1،260،000 315،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دادنامه و رای دادگاه 1،260،000 315،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
هر نوع گواهی 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ 720،000 180،000 ریال - - 75،000 ریال سفارش
رضایتنامه و صلح نامه 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
سند مالکیت تک برگی 1،260،000 315،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی حصر وراثت 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
حکم کارگزینی 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
حکم اعضاء هیئت علمی 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برگ سبز گمرکی یک رو 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
وکالت نامه بزرگ هر صفحه 1،260،000 315،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دفترچه وکالت 820،000 205،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ابلاغیه و اخطار قضایی 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
سند تلفن همراه 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گزارش ورود و خروج از کشور 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی عدم خسارت خودرو نیم برگ 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برگه جلب یا احضاریه 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ریز مکالمات تلفن 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی عدم خسارت خودرو تمام برگ 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پرونده حقوقی 1،260،000 315،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
سند وسائط نقلیه سنگین 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
قیم نامه 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

مدارک تحصیلی

گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم 220،000 55،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال سفارش
سرفصل دروس دانشگاهی 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی اشتغال به تحصیل 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
توصیه نامه تحصیلی 360،000 90،000 ریال - - 75،000 ریال سفارش
گواهی ریز نمرات 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ریز نمره دبیرستان و پیش دانشگاهی 180،000 45،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارنامه توصیفی ابتدایی 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دانشنامه و ریزنمرات در یک پلمب 553،500 ریال 138،375 ریال 950،000ریال 300،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

اسناد شرکت‌ها و دفاتر

اساسنامه فرمی هر صفحه 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 300،000 ریال 75،000 ریال سفارش
آگهی تغییرات 500،000 125،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی های مالیاتی 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
لیست بیمه تا 10 نفر 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
مهر برجسته روزنامه رسمی 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
مدارک حسابرسی 450،000 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات + کوچک 500،000 125،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات +بزرگ 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
اساسنامه غیر فرمی 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 300،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
لیست بیمه بالای 10 نفر 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها 1،260،000 315،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
روزنامه رسمی تاسیس 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
شرکت نامه 1،260،000 315،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
جواز کسب 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت مباشرت 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه مطب 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه وکالت 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه مهندسی 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه بهره برداری 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
انواع پروانه و جواز 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
موافقت اصولی 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه پایان ساختمان 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
جواز تاسیس 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
بارنامه گمرکی 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دفترچه بازرگانی 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت شناسایی کارگاه 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
صورت جلسه 750،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظایف 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
فیش های حقوقی کوچک 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
موجودی حساب 220،000 55،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
سابقه بیمه 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
فیش حقوقی مفصل 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
انواع گواهی یا سپرده بانکی 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
حکم بازنشستگی بزرگ 620،000 155،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی های اشتغال به کار با شرح وظایف 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
جواز اشتغال به کار 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
حکم بازنشستگی کوچک 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
فیش مستمری کوچک 360،000 90،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه نشر و انتشارات 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
فیش مستمری بزرگ 550،000 137،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
حکم افزایش حقوق 620،000 155،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر 720،000 180،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
مالیات بر ارث 900،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش

برخی نکات درباره هزینه ترجمه رسمی

 • قیمت ترجمه رسمی در دارالترجمه ساترا برابر با نرخ مصوب است و هیچ تفاوتی با دارالترجمه‌های انقلاب و مشابه ندارد ولی سطح کیفی خدمات ارائه شده در این دفتر مانند پیک رایگان بالاتر از دارالترجمه‌های دیگر است.
 • هزینه ترجمه مدارک با مهر دادگستری برابر است با هزینه ترجمه هر مدرک به اضافه قیمت تمبر و بارکد دادگستری و هزینه خدمات دارالترجمه. در حال حاضر مجموع هزینه مهر دادگستری برابر با 65 هزار تومان است.
 • در صورت نیاز شما تایید وزارت خارجه هم انجام می‌شود و هزینه مهر وزارت خارجه برای ترجمه های شما در حال حاضر 10 هزار تومان است. توجه کنید که مهر امورخارجه بدون مهر دادگستری امکان‌پذیر نیست.
 • در حال حاضر هزینه مهر دادگستری و وزارت امورخارجه در مجموع 75 هزار تومان است.
 • قیمت ترجمه رسمی مدارک تحصیلی در این لیست همان قیمت ترجمه رسمی دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره و برابر 45 هزار تومان مصوب است. برای اطلاع از قیمت ترجمه مدارک تحصیلی دیگر نظیر ریزنمرات و گواهی‌ها و دیپلم‌ها به جدول بالا مراجعه کنید. به صورت خلاصه می‌توان گفت هزینه ترجمه مدارک تحصیلی از 15 هزار تومان تا 45 هزار تومان متغیر است.
 • نرخ ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی مصوب 45 هزارتومان است که تفصیل آن در جدول بالا بیان شده است.
 • هزینه ترجمه رسمی مدرک به 2 صورت حساب می‌شود: برخی مدارک به صورت تک برگی هستند مانند دانشنامه یا هر مدرک تحصیلی که قیمت ترجمه آن به صورت واحد محاسبه می‌شود و برخی مدارک دیگر به صورت صفحه‌ای هستند مانند ریز نمرات که هزینه ترجمه رسمی آن نیز به صورت صفحه‌ای محاسبه می‌شود.

در حال حاضر ترجمه به زبان‌های زیر در دارالترجمه انجام می‌شود

 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی: شناسنامه 25 هزارتومان، مدرک تحصیلی 45 هزارتومان و ....
 • توجه هزینه ترجمه رسمی مدارک به زبان‌های غیر انگلیسی شامل آلمانی، فرانسه، عربی، روسی، اسپانیایی، ترکی بالاتر از نرخ مصوب ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی است. اما تفاوتی در زبان‌ها نیست مگر ترجمه رسمی معتمد سفارت زبان فرانسه.
 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به اسپانیایی: شناسنامه اسپانیایی 32 هزارتومان، مدرک تحصیلی به اسپانیایی 55 هزارتومان و ...