مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ
به ازای هر یک از موارد زیر در سند مبلغ 75,000 ریال اضافه می شود:
  • هزینه های دفتری
  • کپی و پلمپ
  • هر انتقال در سند مالکیت
  • جهت کپی برابر اصل هر مدرک
هزینه نسخه اضافه:
  • از زمان تحویل مدارک تا 6 ماه بعد: 25% هزینه ترجمه
  • بعد از 6 ماه، ترجمه مجدد باید انجام گیرد و هزینه ترجمه کامل اخذ می شود.
زمان مقرر جهت تحویل مدارک ترجمه شده:
(بدون زمان مورد نیاز برای تاییدات دادگستری و امور خارجه)
  • اسناد عادی و فرمی، حداکثر سه روز
  • اسناد غیر فرمی، هر 3 صفحه حداکثر 10 روز
  • زمان مازاد طبق توافق طرفین افزوده می شود.
توجه:

قیمت ترجمه رسمی

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

احوال شخصیه

شناسنامه 307،500 ریال 76،875 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
کارت ملی 246،000 ریال 61،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
گواهی تجرد 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
اصل یا رونوشت سند ازدواج 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
دفترچه بیمه 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
اصل یا رونوشت سند طلاق 1،291،500 ریال 322،875 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
گواهی عدم سوء پیشینه 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
کارت پایان خدمت 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
گواهینامه رانندگی 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
گواهی ولادت 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
پاسپورت 430،500 ریال 107،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
کارت بازرگانی هوشمند 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
برابر اصل 73،800 ریال 18،450 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
گواهی فوت 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
کارت معافیت 246،000 ریال 61،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
برگه مرخصی 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
کارت نظام پزشکی 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
کارت نظام مهندسی 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
تقدیرنامه بزرگ 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
دفترچه بیمه 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
کارت شناسایی 246،000 ریال 61،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
برگ آزمایش پزشکی کوچک 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
برگ آزمایش پزشکی بزرگ 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اسناد

وکالت نامه (نیم برگ) 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
مبایعنامه با کدرهگیری 738،000 ریال 184،500 ریال - - 75،000 ریال - - سفارش
اجاره نامه با کد رهگیری 738،000 ریال 184،500 ریال - - 75،000 ریال - - سفارش
سند مالکیت دفترچه ای 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
اقرار نامه یا تعهدنامه 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
استشهادیه 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
ارزیابی املاک 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
استعلام ثبت اسناد 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
سند وسائط نقلیه سبک 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
انواع قرارداد 1،291،500 ریال 322،875 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
دادنامه و رای دادگاه 1،291،500 ریال 322،875 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
هر نوع گواهی 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ 738،000 ریال 184،500 ریال - - 75،000 ریال - - سفارش
رضایتنامه و صلح نامه 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
سند مالکیت تک برگی 1،291،500 ریال 322،875 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
گواهی حصر وراثت 492،000 ریال 123،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
حکم کارگزینی 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
حکم اعضاء هیئت علمی 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
برگ سبز گمرکی یک رو 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
وکالت نامه بزرگ هر صفحه 1،291،500 ریال 322،875 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
دفترچه وکالت 799،500 ریال 199،875 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
ابلاغیه و اخطار قضایی 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
سند تلفن همراه 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
گزارش ورود و خروج از کشور 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
گواهی عدم خسارت خودرو نیم برگ 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
برگه جلب یا احضاریه 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
ریز مکالمات تلفن 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
گواهی عدم خسارت خودرو تمام برگ 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
پرونده حقوقی 1،291،500 ریال 322،875 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
سند وسائط نقلیه سنگین 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
قیم نامه 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدارک تحصیلی

گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم 221،400 ریال 55،350 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
سرفصل دروس دانشگاهی 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه 492،000 ریال 123،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
دانشنامه و ریزنمرات لیسانس در یک پلمپ برای 8ترم 1،937،250 ریال 484،313 ریال 670،000ریال 300،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
دانشنامه و ریزنمرات فوق لیسانس در یک پلمپ برای 4 ترم 1،199،250 ریال 299،813 ریال 670،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
گواهی اشتغال به تحصیل 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
توصیه نامه تحصیلی 369،000 ریال 92،250 ریال - - 75،000 ریال - - سفارش
گواهی ریز نمرات 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
ریز نمره دبیرستان و پیش دانشگاهی 184،500 ریال 46،125 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
گواهی موقت فوق دیپلم ولیسانس وفوق لیسانس ودکتری 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
کارنامه توصیفی ابتدایی 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
هر نوع گواهی 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
دانشنامه در یک پلمپ + ریزنمره دانشگاهی 8 ترمی + گواهی ریزنمره 2،398،500 ریال 599،625 ریال 1،250،000ریال 400،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اسناد شرکت‌ها و دفاتر

اساسنامه فرمی هر صفحه 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 300،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
آگهی تغییرات 492،000 ریال 123،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
گواهی های مالیاتی 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
لیست بیمه تا 10 نفر 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
مهر برجسته روزنامه رسمی 246،000 ریال 61،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
مدارک حسابرسی 461،250 ریال 115،313 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات + کوچک 492،000 ریال 123،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات +بزرگ 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
اساسنامه غیر فرمی 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 300،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
لیست بیمه بالای 10 نفر 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها 1،291،500 ریال 322،875 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
روزنامه رسمی تاسیس 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
شرکت نامه 1،291،500 ریال 322،875 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
جواز کسب 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
کارت مباشرت 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
پروانه مطب 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
پروانه وکالت 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
پروانه مهندسی 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
پروانه بهره برداری 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
انواع پروانه و جواز 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
موافقت اصولی 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
پروانه پایان ساختمان 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
جواز تاسیس 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
بارنامه گمرکی 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
دفترچه بازرگانی 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
کارت شناسایی کارگاه 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظایف 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
فیش های حقوقی کوچک 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
موجودی حساب 221،400 ریال 55،350 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
کارت 246،000 ریال 61،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
سابقه بیمه 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
فیش حقوقی مفصل 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
انواع گواهی یا سپرده بانکی 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
حکم بازنشستگی بزرگ 615،000 ریال 153،750 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
گواهی های اشتغال به کار با شرح وظایف 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - - سفارش
جواز اشتغال به کار 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
حکم بازنشستگی کوچک 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
فیش مستمری کوچک 369،000 ریال 92،250 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
پروانه نشر و انتشارات 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
جواز دفن 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
فیش مستمری بزرگ 553،500 ریال 138،375 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
حکم افزایش حقوق 615،000 ریال 153،750 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
قرارداد استخدامی 738،000 ریال 184،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش
مالیات بر ارث 922،500 ریال 230،625 ریال 650،000ریال 100،000 ریال - - - سفارش