مشاوره، ثبت سفارش: تلگرام  واتس‌اپ 
به ازای هر یک از موارد زیر در سند مبلغ 50,000 ریال اضافه می شود:
 • هزینه های دفتری
 • کپی و پلمپ
 • توضیحات شناسنامه
 • فرزند و تاهل
 • هر انتقال در سند مالکیت
 • جهت کپی برابر اصل هر مدرک
هزینه نسخه اضافه:
 • از زمان تحویل مدارک تا 6 ماه بعد: 30% هزینه ترجمه
 • بعد از 6 ماه، ترجمه مجدد باید انجام گیرد و هزینه ترجمه کامل اخذ می شود.
زمان مقرر جهت تحویل مدارک ترجمه شده:
(بدون زمان مورد نیاز برای تاییدات دادگستری و امور خارجه)
 • اسناد عادی و فرمی، حداکثر سه روز
 • اسناد غیر فرمی، هر 3 صفحه حداکثر 10 روز
 • زمان مازاد طبق توافق طرفین افزوده می شود.
توجه:

قیمت ترجمه رسمی

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

احوال شخصیه

شناسنامه 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
کارت ملی 150،000 ریال 45،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
گواهی تجرد 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
اصل یا رونوشت سند ازدواج 500،000 ریال 162،500 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
دفترچه بیمه 200،000 ریال 60،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
اصل یا رونوشت سند طلاق 700،000 ریال 210،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
گواهی عدم سوء پیشینه 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
کارت پایان خدمت 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
گواهینامه رانندگی 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
گواهی ولادت 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
پاسپورت 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
کارت بازرگانی + دفترچه بازرگانی 200،000 ریال 60،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
کارت واکسیناسیون 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
برابر اصل 60،000 ریال 78،000 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
گواهی فوت 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
کارت معافیت 150،000 ریال 45،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
برگه مرخصی 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
کارت نظام پزشکی 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
کارت نظام مهندسی 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
تقدیرنامه بزرگ 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
دفترچه بیمه 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اسناد

وکالت نامه 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
مبایعنامه با کدرهگیری 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال - 50،000 ریال - - سفارش
اجاره نامه با کد رهگیری 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال - 50،000 ریال - - سفارش
سند مالکیت دفترچه ای 500،000 ریال 162،500 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
اقرار نامه یا تعهدنامه 500،000 ریال 100،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
استشهادیه 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
ارزیابی املاک 240،000 ریال 187،200 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
استعلام ثبت اسناد 240،000 ریال 187،200 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
سند وسائط نقلیه 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
انواع قرارداد 700،000 ریال 210،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
دادنامه و رای دادگاه 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
هر نوع گواهی 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ 800،000 ریال 260،000 ریال 650،000 ریال - 50،000 ریال - - سفارش
رضایتنامه و صلح نامه 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
سند مالکیت تک برگی 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
گواهی حصر وراثت 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
حکم کارگزینی 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
حکم اعضاء هیئت علمی 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
برگ سبز گمرکی یک رو 500،000 ریال 195،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدارک تحصیلی

دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم 120،000 ریال 36،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
سرفصل دروس دانشگاهی 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 200،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
دانشنامه و ریزنمرات لیسانس در یک پلمپ برای 8ترم 1،260،000 ریال 378،000 ریال 650،000 ریال 300،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
دانشنامه و ریزنمرات فوق لیسانس در یک پلمپ برای 4 ترم 780،000 ریال 234،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
گواهی اشتغال به تحصیل 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
توصیه نامه تحصیلی 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال - 50،000 ریال - - سفارش
گواهی ریز نمرات 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
ریز نمره دبیرستان و پیش دانشگاهی 100،000 ریال 30،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی 200،000 ریال 60،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
گواهی موقت فوق دیپلم ولیسانس وفوق لیسانس ودکتری 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
کارنامه توصیفی ابتدایی 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
هر نوع گواهی 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
دانشنامه در یک پلمپ + ریزنمره دانشگاهی 8 ترمی + گواهی ریزنمره 1،560،000 ریال 46،800 ریال 650،000 ریال 400،000 ریال 50،000 ریال 300،000 ریال 300،000 ریال سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اسناد شرکت ها، دفاتر، اماکن تجاری و صنفی

اساسنامه فرمی هر صفحه 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 300،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
آگهی تغییرات 300،000 ریال 140،400 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
گواهی های مالیاتی 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
لیست بیمه تا 10 نفر 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
مهر برجسته روزنامه رسمی 200،000 ریال 93،600 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
مدارک حسابرسی 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات + کوچک 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات +بزرگ 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
اساسنامه غیر فرمی 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 300،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی 700،000 ریال 210،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
لیست بیمه بالای 10 نفر 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
روزنامه رسمی تاسیس 500،000 ریال 162،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
شرکت نامه 700،000 ریال 227،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
حکم بازنشستگی 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
جواز کسب 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
کارت مباشرت 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
پروانه مطب 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
پروانه وکالت 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
پروانه مهندسی 500،000 ریال 162،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
پروانه بهره برداری 500،000 ریال 150،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
انواع پروانه و جواز 300،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
موافقت اصولی 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
پروانه پایان ساختمان 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
جواز تاسیس 500،000 ریال 162،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
بارنامه گمرکی 500،000 ریال 162،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت علوم تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گواهی های کار اسناد بانکی قبوض و پروانه ها

گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظایف 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات 300،000 ریال 90،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
فیش های حقوقی کوچک 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
موجودی حساب 180،000 ریال 140،400 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
کارت 200،000 ریال 65،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
سابقه بیمه 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
فیش حقوقی مفصل 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
انواع گواهی یا سپرده بانکی 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه 300،000 ریال 97،500 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
پرینت های بانکی 400،000 ریال 130،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش
گواهی های اشتغال به کار با شرح وظایف 500،000 ریال 15،000 ریال 650،000 ریال 100،000 ریال 50،000 ریال - - سفارش