مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ
به ازای هر یک از موارد زیر در سند مبلغ 75,000 ریال اضافه می شود:
 • هزینه های دفتری
 • کپی و پلمپ
 • هر انتقال در سند مالکیت
 • جهت کپی برابر اصل هر مدرک
هزینه نسخه اضافه:
 • از زمان تحویل مدارک تا 6 ماه بعد: 25% هزینه ترجمه
 • بعد از 6 ماه، ترجمه مجدد باید انجام گیرد و هزینه ترجمه کامل اخذ می شود.
زمان مقرر جهت تحویل مدارک ترجمه شده:
(بدون زمان مورد نیاز برای تاییدات دادگستری و امور خارجه)
 • اسناد عادی و فرمی، حداکثر سه روز
 • اسناد غیر فرمی، هر 3 صفحه حداکثر 10 روز
 • زمان مازاد طبق توافق طرفین افزوده می شود.
توجه:

قیمت ترجمه رسمی

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

احوال شخصیه

شناسنامه 250،000 ریال 62،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
کارت ملی 200،000 ریال 50،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
گواهی تجرد 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
اصل یا رونوشت سند ازدواج 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
دفترچه بیمه 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
اصل یا رونوشت سند طلاق 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
گواهی عدم سوء پیشینه 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
کارت پایان خدمت 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
گواهینامه رانندگی 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
گواهی ولادت 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
پاسپورت 350،000 ریال 87،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
کارت بازرگانی هوشمند 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
برابر اصل مدارک صادره از ایران 300،000 ریال 100،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
گواهی فوت 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
کارت معافیت 200،000 ریال 50،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
برگه مرخصی 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
کارت نظام پزشکی 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
کارت نظام مهندسی 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
تقدیرنامه بزرگ 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
کارت شناسایی 200،000 ریال 50،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
برگ آزمایش پزشکی کوچک 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
جواز دفن 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
برگ آزمایش پزشکی بزرگ 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
برابر اصل مدارک صادره از خارج 60،000 ریال 15،000 ریال - - - - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اسناد

وکالت نامه (نیم برگ) 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
مبایعنامه با کدرهگیری 600،000 ریال 150،000 ریال - - 75،000 ریال - سفارش
اجاره نامه با کد رهگیری 600،000 ریال 150،000 ریال - - 75،000 ریال - سفارش
سند مالکیت دفترچه ای 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
اقرار نامه یا تعهدنامه 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
استشهادیه 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
ارزیابی املاک 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
استعلام ثبت اسناد 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
سند وسائط نقلیه سبک 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
انواع قرارداد 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
دادنامه و رای دادگاه 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
هر نوع گواهی 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ 1،000،000 ریال 330،000 ریال - - 75،000 ریال - سفارش
رضایتنامه و صلح نامه 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
سند مالکیت تک برگی 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
گواهی حصر وراثت 400،000 ریال 100،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
حکم کارگزینی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
حکم اعضاء هیئت علمی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
برگ سبز گمرکی یک رو 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
وکالت نامه بزرگ هر صفحه 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
دفترچه وکالت 650،000 ریال 162،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
ابلاغیه و اخطار قضایی 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
سند تلفن همراه 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
گزارش ورود و خروج از کشور 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
گواهی عدم خسارت خودرو نیم برگ 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
برگه جلب یا احضاریه 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
ریز مکالمات تلفن 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
گواهی عدم خسارت خودرو تمام برگ 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
پرونده حقوقی 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
سند وسائط نقلیه سنگین 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
قیم نامه 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدارک تحصیلی

گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال سفارش
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال سفارش
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم 180،000 ریال 45،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال سفارش
سرفصل دروس دانشگاهی 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه 400،000 ریال 100،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
گواهی اشتغال به تحصیل 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال سفارش
توصیه نامه تحصیلی 300،000 ریال 75،000 ریال - - 75،000 ریال - سفارش
گواهی ریز نمرات 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال 300،000 ریال سفارش
ریز نمره دبیرستان و پیش دانشگاهی 150،000 ریال 37،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
کارنامه توصیفی ابتدایی 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اسناد شرکت‌ها و دفاتر

اساسنامه فرمی هر صفحه 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 300،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
آگهی تغییرات 400،000 ریال 100،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
گواهی های مالیاتی 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
لیست بیمه تا 10 نفر 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
مهر برجسته روزنامه رسمی 200،000 ریال 50،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
مدارک حسابرسی 375،000 ریال 93،750 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات + کوچک 400،000 ریال 100،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات +بزرگ 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
اساسنامه غیر فرمی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 300،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
لیست بیمه بالای 10 نفر 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
روزنامه رسمی تاسیس 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
شرکت نامه 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
جواز کسب 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
کارت مباشرت 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
پروانه مطب 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
پروانه وکالت 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
پروانه مهندسی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
پروانه بهره برداری 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
انواع پروانه و جواز 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
موافقت اصولی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
پروانه پایان ساختمان 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
جواز تاسیس 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
بارنامه گمرکی 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
دفترچه بازرگانی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
کارت شناسایی کارگاه 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
صورت جلسه 750،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظایف 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
فیش های حقوقی کوچک 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
موجودی حساب 180،000 ریال 45،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
کارت 200،000 ریال 50،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
سابقه بیمه 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
فیش حقوقی مفصل 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
انواع گواهی یا سپرده بانکی 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
حکم بازنشستگی بزرگ 500،000 ریال 125،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
گواهی های اشتغال به کار با شرح وظایف 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
جواز اشتغال به کار 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
حکم بازنشستگی کوچک 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
فیش مستمری کوچک 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
پروانه نشر و انتشارات 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
فیش مستمری بزرگ 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
حکم افزایش حقوق 500،000 ریال 125،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
قرارداد استخدامی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش
مالیات بر ارث 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - سفارش

برخی نکات درباره هزینه ترجمه رسمی

 • قیمت ترجمه رسمی در دارالترجمه ساترا برابر با نرخ مصوب است و هیچ تفاوتی با دارالترجمه‌های انقلاب و مشابه ندارد ولی سطح کیفی خدمات ارائه شده در این دفتر مانند پیک رایگان بالاتر از دارالترجمه‌های دیگر است.
 • هزینه ترجمه مدارک با مهر دادگستری برابر است با هزینه ترجمه هر مدرک به اضافه قیمت تمبر و بارکد دادگستری و هزینه خدمات دارالترجمه. در حال حاضر مجموع هزینه مهر دادگستری برابر با 65 هزار تومان است.
 • در صورت نیاز شما تایید وزارت خارجه هم انجام می‌شود و هزینه مهر وزارت خارجه برای ترجمه های شما در حال حاضر 10 هزار تومان است. توجه کنید که مهر امورخارجه بدون مهر دادگستری امکان‌پذیر نیست.
 • در حال حاضر هزینه مهر دادگستری و وزارت امورخارجه در مجموع 75 هزار تومان است.
 • قیمت ترجمه رسمی مدارک تحصیلی در این لیست همان قیمت ترجمه رسمی دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره و برابر 45 هزار تومان مصوب است. برای اطلاع از قیمت ترجمه مدارک تحصیلی دیگر نظیر ریزنمرات و گواهی‌ها و دیپلم‌ها به جدول بالا مراجعه کنید. به صورت خلاصه می‌توان گفت هزینه ترجمه مدارک تحصیلی از 15 هزار تومان تا 45 هزار تومان متغیر است.
 • نرخ ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی مصوب 45 هزارتومان است که تفصیل آن در جدول بالا بیان شده است.
 • هزینه ترجمه رسمی مدرک به 2 صورت حساب می‌شود: برخی مدارک به صورت تک برگی هستند مانند دانشنامه یا هر مدرک تحصیلی که قیمت ترجمه آن به صورت واحد محاسبه می‌شود و برخی مدارک دیگر به صورت صفحه‌ای هستند مانند ریز نمرات که هزینه ترجمه رسمی آن نیز به صورت صفحه‌ای محاسبه می‌شود.

در حال حاضر ترجمه به زبان‌های زیر در دارالترجمه انجام می‌شود

 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی: شناسنامه 25 هزارتومان، مدرک تحصیلی 45 هزارتومان و ....
 • توجه هزینه ترجمه رسمی مدارک به زبان‌های غیر انگلیسی شامل آلمانی، فرانسه، عربی، روسی، اسپانیایی، ترکی بالاتر از نرخ مصوب ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی است. اما تفاوتی در زبان‌ها نیست مگر ترجمه رسمی معتمد سفارت زبان فرانسه.
 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به اسپانیایی: شناسنامه اسپانیایی 32 هزارتومان، مدرک تحصیلی به اسپانیایی 55 هزارتومان و ...