مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ

قیمت ترجمه رسمی

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

احوال شخصیه

شناسنامه 250،000 ریال 62،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
کارت ملی 200،000 ریال 50،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
گواهی تجرد 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
اصل یا رونوشت سند ازدواج 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 150،000 ریال سفارش
دفترچه بیمه 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
اصل یا رونوشت سند طلاق 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
گواهی عدم سوء پیشینه 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
کارت پایان خدمت 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
گواهینامه رانندگی 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
گواهی ولادت 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
پاسپورت 350،000 ریال 87،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
کارت بازرگانی هوشمند 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
برابر اصل مدارک صادره از ایران 300،000 ریال 100،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 150،000 ریال سفارش
گواهی فوت 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
کارت معافیت 200،000 ریال 50،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
برگه مرخصی 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
کارت نظام پزشکی 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
کارت نظام مهندسی 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
تقدیرنامه بزرگ 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
کارت شناسایی 200،000 ریال 50،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
برگ آزمایش پزشکی کوچک 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
جواز دفن 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
برگ آزمایش پزشکی بزرگ 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
برابر اصل مدارک صادره از خارج 60،000 ریال 15،000 ریال - - - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

اسناد

وکالت نامه (نیم برگ) 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 150،000 ریال سفارش
مبایعنامه با کدرهگیری 600،000 ریال 150،000 ریال - - 150،000 ریال سفارش
اجاره نامه با کد رهگیری 600،000 ریال 150،000 ریال - - 150،000 ریال سفارش
سند مالکیت دفترچه ای 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 150،000 ریال سفارش
اقرار نامه یا تعهدنامه 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
استشهادیه 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
ارزیابی املاک 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
استعلام ثبت اسناد 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
سند وسائط نقلیه سبک 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
انواع قرارداد 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
دادنامه و رای دادگاه 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
هر نوع گواهی 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ 1،000،000 ریال 330،000 ریال - - 150،000 ریال سفارش
رضایتنامه و صلح نامه 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
سند مالکیت تک برگی 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
گواهی حصر وراثت 400،000 ریال 100،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
حکم کارگزینی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
حکم اعضاء هیئت علمی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
برگ سبز گمرکی یک رو 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
وکالت نامه بزرگ هر صفحه 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
دفترچه وکالت 650،000 ریال 162،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
ابلاغیه و اخطار قضایی 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
سند تلفن همراه 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
گزارش ورود و خروج از کشور 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
گواهی عدم خسارت خودرو نیم برگ 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
برگه جلب یا احضاریه 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
ریز مکالمات تلفن 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
گواهی عدم خسارت خودرو تمام برگ 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
پرونده حقوقی 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
سند وسائط نقلیه سنگین 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
قیم نامه 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

مدارک تحصیلی

گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم 180،000 ریال 45،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 150،000 ریال سفارش
سرفصل دروس دانشگاهی 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه 400،000 ریال 100،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 150،000 ریال سفارش
گواهی اشتغال به تحصیل 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
توصیه نامه تحصیلی 300،000 ریال 75،000 ریال - - 150،000 ریال سفارش
گواهی ریز نمرات 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
ریز نمره دبیرستان و پیش دانشگاهی 150،000 ریال 37،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
کارنامه توصیفی ابتدایی 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
دانشنامه و ریزنمرات در یک پلمب 450،000 ریال 112،500 ریال 950،000ریال 300،000 ریال 150،000 ریال سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

اسناد شرکت‌ها و دفاتر

اساسنامه فرمی هر صفحه 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 300،000 ریال 150،000 ریال سفارش
آگهی تغییرات 400،000 ریال 100،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
گواهی های مالیاتی 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
لیست بیمه تا 10 نفر 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
مهر برجسته روزنامه رسمی 200،000 ریال 50،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
مدارک حسابرسی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات + کوچک 400،000 ریال 100،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات +بزرگ 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
اساسنامه غیر فرمی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 300،000 ریال 150،000 ریال سفارش
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
لیست بیمه بالای 10 نفر 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
روزنامه رسمی تاسیس 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
شرکت نامه 1،050،000 ریال 262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
جواز کسب 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
کارت مباشرت 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
پروانه مطب 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
پروانه وکالت 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
پروانه مهندسی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
پروانه بهره برداری 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
انواع پروانه و جواز 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
موافقت اصولی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
پروانه پایان ساختمان 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
جواز تاسیس 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
بارنامه گمرکی 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
دفترچه بازرگانی 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
کارت شناسایی کارگاه 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
صورت جلسه 750،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظایف 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
فیش های حقوقی کوچک 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
موجودی حساب 180،000 ریال 45،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
کارت 200،000 ریال 50،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
سابقه بیمه 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
فیش حقوقی مفصل 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
انواع گواهی یا سپرده بانکی 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
حکم بازنشستگی بزرگ 500،000 ریال 125،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
گواهی های اشتغال به کار با شرح وظایف 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
جواز اشتغال به کار 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
حکم بازنشستگی کوچک 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
فیش مستمری کوچک 300،000 ریال 75،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
پروانه نشر و انتشارات 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
فیش مستمری بزرگ 450،000 ریال 112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
حکم افزایش حقوق 500،000 ریال 125،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر 600،000 ریال 150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش
مالیات بر ارث 750،000 ریال 187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 150،000 ریال سفارش

به ازای هر یک از موارد زیر در سند شناسنامه مبلغ 50,000 ریال اضافه می شود:
 • همسر (ازدواج، طلاق یا فوت)
 • فرزند
 • توضیحات یا وفات
 • جهت کپی برابر اصل هر مدرک
به ازای هر یک از موارد زیر در سند مالکیت و پاسپورت مبلغ 100,000 ریال اضافه می شود:
 • هر نقل و انتقال در سند مالکیت
 • هر صفحه حاوی مهر، امضاء یا روادید در پاسپورت
هزینه نسخه اضافه:
 • از زمان تحویل مدارک تا 6 ماه بعد: 25% هزینه ترجمه
 • بعد از 6 ماه، ترجمه مجدد باید انجام گیرد و هزینه ترجمه کامل اخذ می شود.
زمان مقرر جهت تحویل مدارک ترجمه شده:
(بدون زمان مورد نیاز برای تاییدات دادگستری و امور خارجه)
 • اسناد عادی و فرمی، حداکثر سه روز
 • اسناد غیر فرمی، هر 3 صفحه حداکثر 10 روز
 • زمان مازاد طبق توافق طرفین افزوده می شود.
توجه:

برخی نکات درباره هزینه ترجمه رسمی

 • قیمت ترجمه رسمی در دارالترجمه ساترا برابر با نرخ مصوب است و هیچ تفاوتی با دارالترجمه‌های انقلاب و مشابه ندارد ولی سطح کیفی خدمات ارائه شده در این دفتر مانند پیک رایگان بالاتر از دارالترجمه‌های دیگر است.
 • هزینه ترجمه مدارک با مهر دادگستری برابر است با هزینه ترجمه هر مدرک به اضافه قیمت تمبر و بارکد دادگستری و هزینه خدمات دارالترجمه. در حال حاضر مجموع هزینه مهر دادگستری برابر با 65 هزار تومان است.
 • در صورت نیاز شما تایید وزارت خارجه هم انجام می‌شود و هزینه مهر وزارت خارجه برای ترجمه های شما در حال حاضر 10 هزار تومان است. توجه کنید که مهر امورخارجه بدون مهر دادگستری امکان‌پذیر نیست.
 • در حال حاضر هزینه مهر دادگستری و وزارت امورخارجه در مجموع 75 هزار تومان است.
 • قیمت ترجمه رسمی مدارک تحصیلی در این لیست همان قیمت ترجمه رسمی دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره و برابر 45 هزار تومان مصوب است. برای اطلاع از قیمت ترجمه مدارک تحصیلی دیگر نظیر ریزنمرات و گواهی‌ها و دیپلم‌ها به جدول بالا مراجعه کنید. به صورت خلاصه می‌توان گفت هزینه ترجمه مدارک تحصیلی از 15 هزار تومان تا 45 هزار تومان متغیر است.
 • نرخ ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی مصوب 45 هزارتومان است که تفصیل آن در جدول بالا بیان شده است.
 • هزینه ترجمه رسمی مدرک به 2 صورت حساب می‌شود: برخی مدارک به صورت تک برگی هستند مانند دانشنامه یا هر مدرک تحصیلی که قیمت ترجمه آن به صورت واحد محاسبه می‌شود و برخی مدارک دیگر به صورت صفحه‌ای هستند مانند ریز نمرات که هزینه ترجمه رسمی آن نیز به صورت صفحه‌ای محاسبه می‌شود.

در حال حاضر ترجمه به زبان‌های زیر در دارالترجمه انجام می‌شود

 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی: شناسنامه 25 هزارتومان، مدرک تحصیلی 45 هزارتومان و ....
 • توجه هزینه ترجمه رسمی مدارک به زبان‌های غیر انگلیسی شامل آلمانی، فرانسه، عربی، روسی، اسپانیایی، ترکی بالاتر از نرخ مصوب ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی است. اما تفاوتی در زبان‌ها نیست مگر ترجمه رسمی معتمد سفارت زبان فرانسه.
 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به اسپانیایی: شناسنامه اسپانیایی 32 هزارتومان، مدرک تحصیلی به اسپانیایی 55 هزارتومان و ...