مشاوره و سفارش: واتس‌اپ

هر گونه حکم دادگاه تنها در صورتی قابل ترجمه است که رأی به صورت قطعی صادر شده و شعبه صادر کننده حکم یا رأی بلا مانع بودن ترجمه را اعلام کند. سایر مکاتباتی که در دعاوی حقوقی مورد نیاز و استناد هستند نیز تنها با دستور قاضی قابل ترجمه رسمی و تأیید هستند.