مشاوره و سفارش: واتس‌اپ
قراردادهایی که بین یک طرف ایرانی و یک طرف خارجی منعقد می‌گردد فقط در صورتی قابل ترجمه و تأیید توسط دادگستری است که به زبان فارسی تنظیم شده و توسط اتاق بازرگانی ایران مهر و امضاء شده باشد. بدیهی است در صورتیکه این گونه قراردادها به زبان انگلیسی تنظیم شده باشد به هیچ عنوان قابل ترجمه رسمی و تأیید نیست. در صورتیکه قرارداد به هر دو زبان تنظیم شده باشد نیز قابل ترجمه رسمی و تأیید است.