مشاوره و سفارش: واتس‌اپ
به مناسبت پیوستن مترجمان رسمی جدید، از تاریخ 7 آبان 1396، 10 درصد تخفیف برای ترجمه کلیه اسناد و مدارک قرار داده شده است. همچنین، این تخفیف جهت ارائه نسخه های کپی از ترجمه برقرار است. برای بهره مندی از این تخفیف می‌توانید هر چه سریعتر  تا تاریخ 11 آبان 96 سفارش خود را از سایت ثبت کنید یا تصویری از مدارک را به آدرس تلگرام @to425 ارسال کنید.