ضیافت افطار دارالترجمه شبکه برگزار شد


 ضیافت افطار شبکه مترجمین ایران با حضور جمعی از مترجمان ، همکاران ، مقامات دولتی و تشکل های غیر دولتی ترجمه برگزار شد. به این وسیله از همه عزیزانی که قبول زحمت کردند و تشریف آوردند صمیمانه تشکر می کنیم.

 

  مشاوره