مشاوره و سفارش: واتس‌اپ

به موجب بخشنامه ی شماره ی 9000/3681/500 از سوی معاونت حقوقی قوه ی قضائیه، نرخ تایید دادگستری مدارک با هدف یکسان سازی روش تنظیم، یکسان سازی هزینه ها، و همچنین افزایش ضریب امنیت اسناد ترجمه شده از تاریخ 17/05/1394 تغییر  یافته است. بدین ترتیب تمام مترجمان رسمی موظف هستند از کاربرگ پوششی تعیین شده از سوی قوه ی قضائیه استفاده نمایند. تایید اسناد به ازای هر سند 200,000 ریال و هزینه ی تایید پلمپ 200,000 ریال می باشد.