مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ
به ازای هر یک از موارد زیر در سند مبلغ 75,000 ریال اضافه می شود:
 • هزینه های دفتری
 • کپی و پلمب
 • هر انتقال در سند مالکیت
 • جهت کپی برابر اصل هر مدرک
هزینه نسخه اضافه:
 • از زمان تحویل مدارک تا 6 ماه بعد: 25% هزینه ترجمه
 • بعد از 6 ماه، ترجمه مجدد باید انجام گیرد و هزینه ترجمه کامل اخذ می شود.
زمان مقرر جهت تحویل مدارک ترجمه شده:
(بدون زمان مورد نیاز برای تاییدات دادگستری و امور خارجه)
 • اسناد عادی و فرمی، حداکثر سه روز
 • اسناد غیر فرمی، هر 3 صفحه حداکثر 10 روز
 • زمان مازاد طبق توافق طرفین افزوده می شود.
توجه:

قیمت ترجمه رسمی

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

احوال شخصیه

شناسنامه 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت ملی 770،000 231،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی تجرد 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
اصل یا رونوشت سند ازدواج 1،400،000 420،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دفترچه بیمه 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
اصل یا رونوشت سند طلاق 1،400،000 420،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی عدم سوء پیشینه 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت پایان خدمت 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهینامه رانندگی 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی ولادت 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پاسپورت 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت بازرگانی هوشمند 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برابر اصل مدارک صادره از ایران 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی فوت 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت معافیت 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برگه مرخصی 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت نظام پزشکی 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت نظام مهندسی 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
تقدیرنامه بزرگ 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت شناسایی 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برگ آزمایش پزشکی کوچک 1،200،000 360،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
جواز دفن 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی 1،200،000 360،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برگ آزمایش پزشکی بزرگ 1،200،000 360،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برابر اصل مدارک صادره از خارج 204،000 ریال 51،000 ریال - - - سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

اسناد

وکالت نامه (نیم برگ) 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال سفارش
مبایعنامه با کدرهگیری 1،500،000 450،000 ریال - - 75،000 ریال سفارش
اجاره نامه با کد رهگیری 1،500،000 450،000 ریال - - 75،000 ریال سفارش
سند مالکیت دفترچه ای 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال سفارش
اقرار نامه یا تعهدنامه 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
استشهادیه 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ارزیابی املاک 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
استعلام ثبت اسناد 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
سند وسائط نقلیه سبک 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
انواع قرارداد 1،200،000 360،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دادنامه و رای دادگاه 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
هر نوع گواهی 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ 1،500،000 450،000 ریال - - 75،000 ریال سفارش
رضایتنامه و صلح نامه 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
سند مالکیت تک برگی 1،400،000 420،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی حصر وراثت 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
حکم کارگزینی 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
حکم اعضاء هیئت علمی 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برگ سبز گمرکی یک رو 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
وکالت نامه بزرگ هر صفحه 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دفترچه وکالت 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ابلاغیه و اخطار قضایی 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
سند تلفن همراه 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گزارش ورود و خروج از کشور 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی عدم خسارت خودرو نیم برگ 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
برگه جلب یا احضاریه 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ریز مکالمات تلفن 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی عدم خسارت خودرو تمام برگ 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث 1،200،000 360،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پرونده حقوقی 2،000،000 600،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
سند وسائط نقلیه سنگین 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
قیم نامه 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

مدارک تحصیلی

گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم 410،000 123،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال سفارش
سرفصل دروس دانشگاهی 2،000،000 600،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه 410،000 123،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی اشتغال به تحصیل 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
توصیه نامه تحصیلی 1،090،000 327،000 ریال - - 75،000 ریال سفارش
گواهی ریز نمرات 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ریز نمره دبیرستان و پیش دانشگاهی 410،000 123،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارنامه توصیفی ابتدایی 410،000 123،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دانشنامه و ریزنمرات در یک پلمب 1،530،000 ریال 382،500 ریال 950،000ریال 300،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

اسناد شرکت‌ها و دفاتر

اساسنامه فرمی هر صفحه 1،800،000 540،000 ریال 650،000ریال 300،000 ریال 75،000 ریال سفارش
آگهی تغییرات 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی های مالیاتی 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
لیست بیمه تا 10 نفر 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
مهر برجسته روزنامه رسمی 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
مدارک حسابرسی 1،800،000 540،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات + کوچک 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات +بزرگ 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
اساسنامه غیر فرمی 1،800،000 540،000 ریال 650،000ریال 300،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
لیست بیمه بالای 10 نفر 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
روزنامه رسمی تاسیس 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
شرکت نامه 1،800،000 540،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
جواز کسب 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت مباشرت 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه مطب 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه وکالت 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه مهندسی 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه بهره برداری 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
انواع پروانه و جواز 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
موافقت اصولی 1،800،000 540،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه پایان ساختمان 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
جواز تاسیس 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
بارنامه گمرکی 1،800،000 540،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دفترچه بازرگانی 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت شناسایی کارگاه 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
صورت جلسه 750،000 225،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافه هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجه هزینه های دفتری

گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظایف 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
فیش های حقوقی کوچک 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
موجودی حساب 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
کارت 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
سابقه بیمه 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
فیش حقوقی مفصل 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
انواع گواهی یا سپرده بانکی 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
حکم بازنشستگی بزرگ 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
گواهی های اشتغال به کار با شرح وظایف 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
جواز اشتغال به کار 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
حکم بازنشستگی کوچک 1،090،000 327،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
فیش مستمری کوچک 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پروانه نشر و انتشارات 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
فیش مستمری بزرگ 850،000 255،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
حکم افزایش حقوق 1،700،000 ریال 425،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر 1،500،000 450،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش
مالیات بر ارث 2،000،000 600،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال سفارش

برخی نکات درباره هزینه ترجمه رسمی

 • قیمت ترجمه رسمی در دارالترجمه ساترا برابر با نرخ مصوب است و هیچ تفاوتی با دارالترجمه‌های انقلاب و مشابه ندارد ولی سطح کیفی خدمات ارائه شده در این دفتر مانند پیک رایگان بالاتر از دارالترجمه‌های دیگر است.
 • هزینه ترجمه مدارک با مهر دادگستری برابر است با هزینه ترجمه هر مدرک به اضافه قیمت تمبر و بارکد دادگستری و هزینه خدمات دارالترجمه. در حال حاضر مجموع هزینه مهر دادگستری برابر با 65 هزار تومان است.
 • در صورت نیاز شما تایید وزارت خارجه هم انجام می‌شود و هزینه مهر وزارت خارجه برای ترجمه های شما در حال حاضر 10 هزار تومان است. توجه کنید که مهر امورخارجه بدون مهر دادگستری امکان‌پذیر نیست.
 • در حال حاضر هزینه مهر دادگستری و وزارت امورخارجه در مجموع 75 هزار تومان است.
 • قیمت ترجمه رسمی مدارک تحصیلی در این لیست همان قیمت ترجمه رسمی دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره و برابر 45 هزار تومان مصوب است. برای اطلاع از قیمت ترجمه مدارک تحصیلی دیگر نظیر ریزنمرات و گواهی‌ها و دیپلم‌ها به جدول بالا مراجعه کنید. به صورت خلاصه می‌توان گفت هزینه ترجمه مدارک تحصیلی از 15 هزار تومان تا 45 هزار تومان متغیر است.
 • نرخ ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی مصوب 45 هزارتومان است که تفصیل آن در جدول بالا بیان شده است.
 • هزینه ترجمه رسمی مدرک به 2 صورت حساب می‌شود: برخی مدارک به صورت تک برگی هستند مانند دانشنامه یا هر مدرک تحصیلی که قیمت ترجمه آن به صورت واحد محاسبه می‌شود و برخی مدارک دیگر به صورت صفحه‌ای هستند مانند ریز نمرات که هزینه ترجمه رسمی آن نیز به صورت صفحه‌ای محاسبه می‌شود.

در حال حاضر ترجمه به زبان‌های زیر در دارالترجمه انجام می‌شود

 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی: شناسنامه 25 هزارتومان، مدرک تحصیلی 45 هزارتومان و ....
 • توجه هزینه ترجمه رسمی مدارک به زبان‌های غیر انگلیسی شامل آلمانی، فرانسه، عربی، روسی، اسپانیایی، ترکی بالاتر از نرخ مصوب ترجمه رسمی مدارک به انگلیسی است. اما تفاوتی در زبان‌ها نیست مگر ترجمه رسمی معتمد سفارت زبان فرانسه.
 • هزینه ترجمه رسمی مدارک به اسپانیایی: شناسنامه اسپانیایی 32 هزارتومان، مدرک تحصیلی به اسپانیایی 55 هزارتومان و ...